BÁO CÁO HƯỞNG ỨNG NGÀY “KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI” VNĂM 2018

Tháng Tư 11, 2018 9:28 sáng


                 PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

TRƯỜNG MN QUẢNG TÙNG                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                  Số:    /BC-NT                                                   Quảng Tùng, ngày     tháng      năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG

“NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI NĂM 2018”

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MN QUẢNG TÙNG

 

Thưc hiện Công văn số 36/PGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2018 của Phòng GD&ĐT Quảng Trạch về việc tổ chức hưởng ứng “Ngày Khí tượng thế giới năm 2018”, Trường Mầm non Quảng Tùng báo cáo kết quả triển khai hoạt động như sau:

  1. Mục đích

– Nhằm tuyên truyển, phổ biến sâu rộng đến toàn thể CB,GV,NV về ý nghĩa của chủ đề này nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng của thời tiết và khí hậu với an sinh xã hội, sức khỏe của cộng đồng, an ninh lương thực và truyền tải thông điệp về sự cần thiết của việc tăng cường đầu tư nghiên cứu, phổ biến thông tin, kiến thức và nâng cao hiểu biết về thời tiết, biến đổi khí hậu.

– Hiểu biết từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường về ngày khí tượng thế giới năm 2018 với chủ đề “Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu”.

– Phát thông điệp của Ông Petter Taalas – Tổng thư ký tổ chức Khí tượng thế giới năm 2018 nhân ngày Khí tượng thế giới năm 2018 trên hệ thống phát thanh của trường vào đầu giờ học và giờ tan học 1 tuần/2 lần. Góp phần nâng cao nhận thức trong mỗi người về vấn đề giảm thiểu ô nhiễm, có ý thức bảo vệ tài nguyên, đồng thời khai thác, sử dụng tài nguyên một cách tiết kiệm, có hiệu quả, vì một môi trường sống xanh – sạch – đẹp.

  1. Yêu cầu

– Thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh, học sinh và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội. Tăng cường ý thức trong mỗi người về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thủy văn và góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai.

– Nhà trường chủ động thực hiện tốt công tác tuyên tryền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, các em học sinh về tác hại của môi trường khi bị ô nhiễm.

3. Kết quả thực hiện:

– Nhà trường đã chủ động lên kế hoạch cụ thể, tập trung tuyên truyền đến ngày 27/3/2018 và treo khẩu hiệu tuyên truyền với nội dung:

+ Khẩu hiệu: “Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu” thời gian bắt đầu từ ngày 20/03/2018 đến ngày 27/03/2018.

– Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền về mục đích ý nghĩa ngày “Khí tượng thế giới năm 2018” đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh trong nhà trường.

– Tổ chức lao động dọn dẹp, khơi thông cống rãnh, cảnh quang trong và ngoài nhà trường. Tiếp tục trồng cây xanh để có môi trường xanh-sạch-trong lành.

– Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn lồng ghép nội dung phổ biến cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường về hậu quả ô nhiễm môi trường, có ý thức bảo vệ góp phần giảm thiểu tác hại của môi trường. Đồng thời khai thác, sử dụng tài nguyên một cách có hiệu quả.

– Thực hiện giáo dục tích hợp, giáo viên thường xuyên  lồng ghép phù hợp các kiến thức về biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu vào nội dung vào hoạt động học của trẻ.

– 15/15 nhóm, lớp trang trí góc tuyên truyền về hưởng ứng “Ngày Khí tượng thế giới năm 2018” tại góc tuyên truyền của lớp.

Trên đây là kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày Khí tượng thế giới năm 2018” của Trường Mầm non Quảng Tùng./.

 

Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD- ĐT Quảng Trạch;

– Lưu: VP.

                                                                                  Nguyễn Nữ Tri Phương